มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ลาว เมียนมาร์กัมพูชำ เวียดนำม จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย ภูฏาน ทิเบต ไต้หวัน และ ไทย) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมมันตราวารี จังหวัดขอนแก่น