มมร ล้านนา: โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม OBE(Outcome-Based Education) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 ณ ภูสักธารรีสอร์ด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก