มมร ล้านนา: โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย

โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากร อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นาฏลีลาในวรรณคดีไทย” ให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นที่ 1-3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์