มมร ล้านนา: โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2565 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด”

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2565 “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด” ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วัดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อวัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ดังนี้

1. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่

2. วัดชัยพระเกียรติ เมืองเชียงใหม่

3. วัดทุงยู เมืองเชียงใหม่

4. วัดศรีเกิด เมืองเชียงใหม่

5. วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เมืองเชียงใหม่

6. วัดช่างแต้ม เมืองเชียงใหม่

7. วัดหมื่นตูม เมืองเชียงใหม่

8. วัดผ้าขาว เมืองเชียงใหม่

9. วัดพันเตา เมืองเชียงใหม่