มมร ล้านนา: โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชารำลึก”

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กิจกรรมภาคเช้า พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการผู้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา “วันมาฆบูชารำลึก”

ปรารภธรรมวันมาฆบูชาและนำทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา โดย พระมหาเจริญ กตปญฺโญ

โอกาสนี้ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนในวันสำคัญดังกล่าว ณ ข่วงพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่