มมร ล้านนา: โครงการวิปัสสนาสากลสำหรับคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และชาวต่างชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 พระครูวิทิตศาสนทร,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการวิปัสสนาสากล สำหรับคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และชาวต่างชาติ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกของ มมร วิทยาเขตล้านนา

พระมหาวราสะยะ วราสโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตล้านนา หัวหน้าโครงการวิปัสสนาสากล กล่าวรายงานภาคภาษาอังกฤษต่อประธานพิธี

โอกาสนี้เรียนวิปัสสนากรรมฐาน และโยคะภาวนา จาก Ven. Tenzin Dorjee วิปัสสนาจารย์ พระทิเบต สัทธิวิหาริกในองค์ทะไลลามะ และครูโยคะ ธัญชิตา ปานคง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโย MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์