มมร ล้านนา: โครงการวิปัสสนาสากล สำหรับนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการวิปัสสนาสากล สำหรับนักศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ พระครูสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.) กล่าวรายงานภาคภาษาไทย

พระมหาวราสะยะ วราสโย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตล้านนา หัวหน้าโครงการวิปัสสนาสากล กล่าวรายงานภาคภาษาอังกฤษต่อประธานพิธี

โอกาสนี้ได้เรียนวิปัสสนากรรมฐาน และโยคะภาวนา จาก Ven. Tenzin Dorjee วิปัสสนาจารย์ พระทิเบต สัทธิวิหาริกในองค์ทะไลลามะ และครูโยคะ ธัญชิตา ปานคง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโย MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์