มมร ล้านนา: โครงการสังคมศึกษา มมร ล้านนา จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 19 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และอาจารย์ประจำสาขา นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “โครงการสังคมศึกษา มมร ล้านนา จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2567 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่