มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค DIGITAL”

วันที่ 29 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค DIGITAL”จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4