มมร ล้านนา: โครงการสัมมนา “การเรียนรู้นอกตำรา นำพาอาชีพสู่อนาคต” ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 27 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา “การเรียนรู้นอกตำรา นำพาอาชีพสู่อนาคต” ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตล้านนา และ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำความรู้สู่การประกอบอาชีพในอนาคตของโลกหลังยุคใหม่”

ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ความรู้นอกตำราที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอนในระบบการศึกษาไทย” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่