มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาการสอนสังคมศึกษา:กลวิธีการสอนสังคมศึกษากับสังคมออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัว ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มกราคม 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการสัมมนาการสอนสังคมศึกษา : กลวิธีการสอนสังคมศึกษากับสังคมออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้กับนักศึกษา

โอกาสนี้ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวให้โอวาทนักศึกษาในการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4