มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาการสอนสังคมศึกษา เรื่องภูมิปัญญาการจักรสานสู่การสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาท เปิดโครงการสัมมนาการสอนสังคมศึกษา เรื่องภูมิปัญญาการจักรสานสู่การสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4