มมร ล้านนา: โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ “การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ”สำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างชาติผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนภาษา (TEFL & TEOSL) นำโดย ดร. พิรุณ จันทวาส และคณาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา