มมร ล้านนา: โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง บรรยาย “เสนาะถ้อยร้อยกรองไทย”โดย อาจารย์ธีรวัฒน์ หมื่นทา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

กิจกรรมช่วงบ่าย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ให้เกียรติแสดงบทบาทสมมุติเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ในบท “บุเรงนองลั่นกลองรบ” พร้อมด้วยผู้แสดงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

กิจกรรมการแสดงนักศึกษา “ วรรณคดีผ่านคีต – นาฏการ” การประกวดร้องเพลงจากวรรณคดี (สลับการแสดง) ชั้นปีที่ 2 เล่าเรื่องพระลอผ่านนาฏลีลา รำยอยศพระลอ ระบำไก่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พระครูปริยัติกิตติวิมล,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย นำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย กิจกรรมวันที่สอง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทนักศึกษา และกล่าวต้อนรับวิทยากร

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้กำกับภาพยนตร์รางวัลสุพรรณหงส์ นักเขียนบทภาพยนตร์ นักแต่งเพลง บรรยาย “เขียนเรื่องอย่างไรให้สู่อาชีพ” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมช่วงบ่าย ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเกมพัฒนาทักษะภาษาไทย “การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ” ประกวดเล่าเรื่องจากภาพ ประกวดเขียน “พรรณนาโวหาร จินตนาการผ่านภาพ”