มมร ล้านนา: โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ

วันที่ 24 เมษายน 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่พระนักศึกษา และเปิดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ภาคปกติ(บรรพชิต) จำนวน 88 รูป (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่