มมร ล้านนา: โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง และพระมหาเจริญ กตปญฺโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)