มมร ล้านนา: โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.B.T.C.)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.B.T.C.) นักศึกษา ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน