มมร ล้านนา: โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.B.T.C.) นักศึกษา ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (S.B.T.C.) นักศึกษา ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จ.ลำพูน