มมร ล้านนา: โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา :วิทยาเขตแห่งคุณภาพและคุณธรรม ระหว่างวันที่  23-24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ จังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ @บัฟฟาโล่ ไอซ์แลนด์ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มมร: สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”

ภาคบ่ายสัมมนาทัศน์ “โครงสร้างการบริหาร มมร วิทยาเขตล้านนา สู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566″

ภาคเช้าวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ สัมมาทัศน์หัวข้อ “แนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา : จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการพัฒนา”

ภาคบ่ายวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ผู้แทนกลุ่มนำเสนอสัมมาทัศน์หัวข้อ “แนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามแนวทางพระพุทธศาสนา : จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการพัฒนา”