มมร ล้านนา: โครงการอบรมอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ให้กับนักศึกษา มมร. วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากร สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโดยศูนย์บริการวิชาการ มมร วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์