มมร ล้านนา: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพ

วันที่ 2 มีนาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเข้าสู่อาชีพ ของสาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา ภาคปกติ รหัส 54 นายศตวรรษ อภิวงศ์ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยจ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพแต่ละสาขาวิชาดังกล่าว ณ อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์ MBU 4