มมร ล้านนา: โครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

 

ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากร บรรยายเรื่อง การป้องกันและและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดย นางสาวพิมพินันท์ ธีร์ธนารุจน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

วิทยากรบรรยาย เรื่อง คุณธรรม และจริยธรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น”โดย พ.ต.ต.พุฒิสรรค์ อินตา สว.ฝอ.ภ.จว.ลำพูน

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์