มมร ล้านนา: Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา Big Cleaning Day ร่วมแรง ความใจ ร่วมพัฒนาทำความสะอาคารเรียนห้องเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่และรถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าว

โอกาสนี้ พระมหาเจริญ กตปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ได้นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้พร้อมใช้งาน ณ อาคาร MBU 2 และอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 มมร.วิทยาเขตล้านนา