มมร ล้านนา: Friday Meditation MBU LNC

วันที่ 19 มกราคม 2567 พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและขั้นตอนการฝึกทำสมาธิ ให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจเข้ารับการปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติจัดขึ้นทุกวันศุกร์ มีชาวต่างชาติมาปฏิบัติ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4