มมร ล้านนา: Friday Meditation MBU LNC

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00น. พระมหามนตรี อธิกาโร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ นำชาวต่างชาติฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม Friday Meditation MBU LNC ซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4