มมร ล้านนา l ผลงานวิชาการอาจารย์

 

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, รศ. ดร.

สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนภาษาบาลี สำนักศาสนศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ฉบับพิเศษ 5) 2560 หน้า 351-362 (TCI 1)

2560

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี รศ.ดร.

หลักธรรมในการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังในทัณสถานหญิงเชียงใหม่

วารสารวิจัย ราชภัฏเชียงใหม่  TCI 2

2560

พระมหาวิเศษ เสาะพบดี รศ.ดร.

ความต้องการในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในทัณทสถานหญิง เชียงใหม่

วารสารวิทยาการจัดการ ปริทัศน์  TCI 2

2560

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

รูปแบบการส่งเสริมความปรองดองและสันติสุขด้วยศีล 5 ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี.

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Vol 5 No 1 (2017 : 1-19) (TCI 1)

2560

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

โลกทัศน์ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการรองรับกับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Vol 17 No 3 (2017 : 13-23) (TCI 1)

2560

พระมหาวีรศักดิ์

สุรเมธี, ดร.

การเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงธรรมและการนำปฏิบัติธรรมของพระจริยานิเทศก์

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 21-27 (TCI 2)

2560

จ.ส.อ.วรยุทธ สถาปนาศุภกุล

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนดอนแก้ว และเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/ 2560

(หน้า113-124) (TCI 2)

2560

ดร.อุเทน ลาพิงค์

FACTORS INFLUENCING PEOPLE’S FIVE PRECEPTS OBSERVANCE, ACASE STUDY OF PGAZ-KOEN-YAU COMMUNITY IN BAN MAE KANAI, MAE HO SUB-DISTRICT, MAE SARIANG DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE

International Conference Buddhist and Philosophy MCUKK NIC2017 The 4th National and the 2nd International Conference 2017 “Buddhist Innovation for Developing Thailand” Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus

2017

ดร.อุเทน ลาพิงค์

ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาการทางพุทธศาสนาของ น.ศ ป.โท มจร

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์    TCI 1

2560

ดร.อุเทน ลาพิงค์

ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อค่านิยม 12 ประการ กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา เชียงใหม่

The 4th National and the 2nd International Conference 2017 “Buddhist Innovation for Developing Thailand” Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus

2017

ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี

การประเมินหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (หน้า 59) TCI 2

2560

ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตจริยธรรมในกำรดำเนินชีวิต ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต กันยายน-ธันวาคม 2560 TCI 1

2560