มมร ล้านนา l พิธีปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์การปกครอง

พิธีปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์การปกครอง
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์.ดร. รองอธิการบดีประธานในพิธีกล่าวนำไหว้พระสวดมนต์และกล่าวให้โอวาท พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา กล่าวรายงาน และให้ข้อคิด

สรุปโอวาท/ข้อคิดแก่นักศึกษา
อนุโมทนาคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพในครั้งนี้ ฝากคติหรือข้อคิดให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์อาชีพครั้งนี้ เป็น 4 ความคาดหวังของการฝึกประสบการณ์

1.การพัฒนาตนเอง ที่อื่นอาจจะมุ่งเน้นแต่ทักษะทางอาชีพ แต่ มมร ล้านนา เรามุ่งการพัฒนาทั้ง กาย วาจา ใจ และสติปัญญา อ่อนน้อม ถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ พูดจาสุภาพ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตาธรรม และที่สำคัญต้องพัฒนาสติปัญญา

2.ประสบการณ์การทำงาน มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ทำงานจริงๆ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาในทุกๆด้าน ฝึกความอดทน ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการบริหาร ฝึกความสัมพันธ์กับชุมชน ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการเป็นผู้ตาม ฯลฯ

3.วิธีการนำความรู้มาใช้จริง มุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน องค์การ ชุมชน เพราะวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาจะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าไม่นำมาใช้จริงฯ

4.ประสบการณ์นอกเหนือสาขาที่เรียนมา…มุ่งหวังได้เรียนรู้ความไม่แน่นอนในการทำงาน บทเรียนนอกตำราเรียน จะเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา ความสำเร็จ ความล้มเหลว ต่างๆ นอกตำรา ถือว่าคือหัวใจสำคัญ เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต

ทั้ง 4 ประการ อยู่ภายใต้ “สิงห์ธรรม” การมีเมตตาธรรม การใช้ธรรมะในการฝึกงาน เพื่อความสำเร็จ อาทิ อิทธิบาท พรหมวิหาร และที่สำคัญ อริยสัจ

ขอให้กำลังใจกับลูก มมร ล้านนา #รัฐศาสตร์ #พุทธศาสตร์ ปี 4 จงมีสติและสำเร็จกับการฝึกประการณ์ในครั้งนี้ ภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ

รองอธิการบดี มมร ล้านนา