ระเบียบการศึกษาปริญญาตรี

          1.ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

          2.ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา

          3.ระเบียบว่าด้วยสหกิจศึกษา

          4.ระเบียบว่าด้วยการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ

          5.ระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาคฤหัสถ์

          6.ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์

          7.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานนักศึกษาคฤหัสถ์

          8.ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

          9.ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด

          10.ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน