หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาหลักสูตรปริญญาตรี


คณะพุทธศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรปริญญาโท

คณะศาสนาและปรัชญา