มมร ล้านนา: วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

โอกาสนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ และศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธวจนวราภรณ์