มมร ล้านนา l พิธีถวายมุทิตาสักการะ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.(จิตติชัย จิตฺติชโย) ในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔๕ ปี ๒๔ พรรษา ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก