มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประจำปี 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 เสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

……………………………..

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562  ตามบัญชีรายชื่อนี้

          คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

          คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

          คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ