สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเจริญ กตปญฺโญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาอดิสร อินฺทปญฺโญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์กมล บุตรชารี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร