ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ผู้บริหาร

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา

พระมหาสกุล มหาวีโร,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา