บุคลากร สำนักงานวิทยาเขต

ผู้บริหาร สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

อารีย์ พานทอง

นักวิชาการ การเงินและปัญชี/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต

พระใบฎีกา นพ จนฺทปนฺโน

งานประชาสัมพันธ์

เดือนเพ็ญ จันทร์สะอาด

การเงินและบัญชี

กรวรรณ ปัญญามัง

งานพัสดุ/อาคารสถานที่

วีณา สุริโย

นโยบายและแผน

วรพัทธ์ เกียรติรัมย์

งานวิเคราะห์งานบุคคล/สารบรรณ

วาสินี่ อินเป็ง

นักวิชาการพัสุด (ผู้ช่วย)

ชัชพงศ์ กิตติกุศล

นักวิชาการ การเงินและบัญชี (ผู้ช่วย)

ณรงค์เดช ชัยลังการณ์

พนักงานขับรถ

ประพันธ์ ยะคำป้อ

พนักงานขับรถ

อนันตทรัพย์ ถามูล

นักการภารโรง

บัญชา นีรชาวารี

นักการภารโรง

บัวทิพย์ ขัติวิชัย

นักการภารโรง