บุคลากร สำนักงานวิทยาเขต

ผู้บริหาร สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

อารีย์ พานทอง

นักวิชาการ การเงินและปัญชี/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต

เดือนเพ็ญ จันทร์สะอาด

การเงินและบัญชี

กรวรรณ อินต๊ะชัย

งานพัสดุ

บวร แก้วราช

งานอาคาร สถานที และยานพาหนะ

วีณา สุริโย

นโยบายและแผน

บุญนำ สุนามถาวร

นักทรัพยากรบุคคล

วรพัทธ์ เกียรติรัมย์

สารบรรณ

วาสินี่ อินเป็ง

นักวิชาการพัสุด (ผู้ช่วย)

ชัชพงศ์ กิตติกุศล

นักวิชาการ การเงินและบัญชี (ผู้ช่วย)

ณรงค์เดช ชัยลังการณ์

พนักงานขับรถ

ประพันธ์ ยะคำป้อ

พนักงานขับรถ

อนันตทรัพย์ ถามูล

นักการภารโรง

บัวทิพย์ ขัติวิชัย

นักการภารโรง

อารียา ยิ่งเจริญ

นักการภารโรง