วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร วิทยาเขตล้านนา

ข่าว วิทยาลัยศาสนศาสตร์

มมร ล้านนา: ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายงดให้และรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗