สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงตวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชาลี ภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.มนตรี วิชัยวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร