สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสิริธรรมเมธี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ วิราษ ภูมาศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

จ่าสิบเอก วรยุทธ์ สถาปนศุภกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ มงคลชัย สมศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สรวิศ พรมลี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์อัญชลี แสงเพชร

อาจารย์ประจำหลักสูตร