สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาจุลชีพ เขมชีโว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาสมชาย ปภากโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร