สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหามนตรี อธิกาโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วราสะยะ วราสยานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร