สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาวราสะยะ วราสโย, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระพิทักษ์ ฐานิสฺสโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร