คณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา
ประธานกรรมการ

พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต, รก.
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน นามณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการโดยแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการโดยแต่งตั้ง

อาจารย์วิราษ ภูมาศรี

ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการโดยแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ชำนาญ

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา
กรรมการและเลขานุการ