ค่ายพัฒนาคุณธรรม มมร ล้านนา

พระวิทยากรค่ายพัฒนาคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/หัวหน้าพระวิทยากร

พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน

อาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง/พระวิทยากร

พระกันตพงศ์ กนฺตวํโส

พระวิทยากร

พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ

พระวิทยากร

นายจิรทัศน์ เนธิบุตร

วิทยากร