บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ผู้บริหาร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

เบญจวรรณ ชัยยะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศาสตร์

เอมอร อินทนนท์

งานทะเบียนและวัดผล

นารีรัตน์ เครือง้าว

สารบรรณ

วิชัย ไชยสมภาร

งานกิจการนักศึกษา

สุภัทรา วุฒิเอ้ย

นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วย)

กาญจนา ซาวปิง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นุชรี วงค์ชมภู

งานทะเบียนและวัดผล (ผู้ช่วย)

บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

ธัญญรัตน์ โปธา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/บัณฑิตวิทยาลัย

บวร แก้วราช

บัณฑิตวิทยาลัย