บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ผู้บริหาร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.)

บุคลากร วิทยาลัยศาสนศาสตร์

เบญจวรรณ ชัยยะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยศาสนศาสตร์

เอมอร อินทนนท์

งานทะเบียนและวัดผล

นารีรัตน์ เครือง้าว

สารบรรณ

วิชัย ไชยสมภาร

งานกิจการนักศึกษา

อุทัย ขุมเหล็ก

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นุชรี วงค์ชมภู

งานทะเบียนและวัดผล

บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

พระใบฎีกานพ จนฺทปนฺโน, ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย

ธัญญรัตน์ โปธา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/บัณฑิตวิทยาลัย