บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ

ผู้บริหาร ศูนย์บริการวิชาการ

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ

ศิขิรินทร์ ไชยนา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไปศูนย์บริการวิชาการ

สุมาลี เกียรติปรีชา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อรวรรณ สุหอม

บรรณารักษ์

เอนก บรรเจิดกิจกุล

นักวิชาการศึกษา/งานวิจัย/ห้องสมุด

ณัฏฐวัฒน์ คีรีชัยพฤกษา

ห้องสมุด

รัตนาภรณ์ ประพันธ์รัตน์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/งานกองทุน กยศ.

สุริษา วุฒิอิ่น

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

จิรทัศน์ เนธิบุตร

โสตทัศนูปกรณ์

กาญจนา ซาวปิง

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน