พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตล้านนา

ข่าวพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ล้านนา

มมร ล้านนา: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รางวัล “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”

รายงานประจำปี