สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปริยัติกิตติวิมล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระณฐกร ปฏิภาณเมธี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร. ชุ่ม พิมพ์คีรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.อัครชัย ชัยแสวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กิตติคุณ ภูลายยาว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ทองสาย ศักดิ์วีระกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร