สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปริยัติกิตติวิมล, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูปลัดณฐกร ปฏิภาณเมธี, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร. ชุ่ม พิมพ์คีรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อรรถพงษ์ ผิวเหลือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.อัครชัย ชัยแสวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กิตติคุณ ภูลายยาว

อาจารย์ประจำหลักสูตร/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา