สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาโท/เอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร, รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.โผน นามณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สงัด เชียนจันทึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร